Info

Het Kennisnetwerk nieuwe binnensteden is een initiatief van provincies en wordt uitgevoerd door Platform31.

Kernpunten Kennisnetwerk nieuwe binnensteden (KNB):

 • Het KNB is een onafhankelijke en interactieve kennishub; een kennisnetwerk
  met kennisprogramma en kennisactiviteiten ter ondersteuning van provincies
  en gemeenten die werken aan de transformatie van monofunctionele
  winkelharten naar bruisende stadsharten.
 • Het KNB is opgericht als reactie op de leegstandsproblematiek in
  binnensteden en de urgentie om te komen tot nieuwe strategieën en
  oplossingen hiervoor. We kiezen een brede, strategische en cross-sectorale
  benadering van binnenstadsvraagstukken (in tegenstelling tot sectorale
  aanpakken of meer tactisch/operationeel georiënteerde kennis) met expliciete
  aandacht voor regionale invalshoek.
 • Het KNB heeft als doel de omslag van binnensteden naar multifunctionele,
  levendige en bruisende centra te versnellen door professionals te
  ondersteunen en te inspireren door het bundelen van beschikbare kennis over
  (toekomst van) binnensteden en verspreiding onder overheden en
  stakeholders in binnensteden en de ontwikkeling van nieuwe kennis over
  multifunctionele en gebiedsgerichte aanpak(ken) voor binnensteden.
 • Het KNB organiseert kennisuitwisseling tussen provincies en tussen steden
  uit verschillende provincies aan de hand van een thematische kennisagenda
  en door in samenwerking met haar partners interactieve binnenstadslabs en
  kennis- en intervisiebijeenkomsten te initiëren.
 • Het KNB deelt haar kennis breed. Iedereen profiteert van de resultaten van
  het KNB via het digitale kennisplatform, maar deelnemende partijen
  (provincies) zijn premium partners: zij hebben invloed op koers KNB,
  ontwikkelen zelf kennis en aanpakken en zijn onderdeel van intervisie